Trường hợp sử dụng với tư cách là Requester

 • Số tiền thanh toán
  Khi Requester yêu cầu mua hàng thì ngoài tiền sản phẩm sẽ phải trả tiền thù lao dành cho Traveler và phí sử dụng dịch vụ.

  Requester có thể quyết định số tiền thù lao cho Traveler.

  Phí sử dụng dịch vụ sẽ tuỳ thuộc vào tiền sản phẩm và tiền thù lao dành cho Traveler. Phí sử dụng dịch vụ được tính theo bên dưới đây.

  Phí sử dụng dịch vụ = (Tiền sản phẩm + Thù lao dành cho Traveler) ✕ 7% + 30.000 ₫

  Nếu mua sản phẩm 200.000 ₫, Requester trả thù lao cho Traveler là 50.000 ₫ thì phí sử dụng dịch vụ là 48.000 ₫, tổng tiền phí dịch vụ là 98,000 ₫

  Nếu mua sản phẩm 200.000 ₫ thì phí sử dụng dịch vụ là 48.000 ₫ được tính theo công thức bên dưới.
  (200.000 [Tiền sản phẩm] + 50.000 [Thù lao dành cho Traveler]) ✕ 7% + 30.000 = 48.000
 • Trường hợp tạo yêu cầu tự động
  /
  Xem video
  Nếu người dùng đã biết đường dẫn URL của sản phẩm muốn mua thì có thể đăng yêu cầu tự động. Nếu người dùng không biết đường dẫn URL của sản phẩm thì có thể tìm sản phẩm từ trang web, sau đó tiến hành tạo yêu cầu mua hàng tự động.

  Thực hiện theo cách này, người dùng không cần phải nhập hình ảnh, chi tiết đơn đặt hàng.

  Hiện tại, người dùng có thể tạo yêu cầu tự động từ các trang web Amazon, UNIQLO, MUJI,...Người dùng chọn trang web có sản phẩm muốn mua.
  Tìm sản phẩm muốn mua
  Khi tìm thấy trang có sản phẩm muốn Traveler mua về giúp, người dùng nhấn vào icon hình bút chì ở góc phải màn hình để copy.
  Khi nhấn vào icon hình bút chì ở góc phải màn hình thì thông tin sản phẩm người dùng muốn mua sẽ tự động được nhập vào.
  Ngoài thông tin sản phẩm thì người dùng nhập thông tin cần thiết khi mua hàng, chọn phương thức nhận hàng. Sau khi chỉ định nước muốn mua hàng thì chọn "Tiếp theo".
  Chỉ định đất nước bạn muốn mua sản phẩm ở mục "Quốc gia", tuy nhiên trường hợp mua ở nước nào cũng được thì chọn "Bất kỳ nước nào"
  Nhập giá tiền sản phẩm, số lượng và thù lao dành cho Traveler. Phí sử dụng dịch vụ được quyết định phụ thuộc vào tiền sản phẩm và thù lao dành cho Traveler.

  Phí dịch vụ được tính theo công thức bên dưới.
  Phí sử dụng dịch vụ = (Tiền sản phẩm + Thù lao của Traveler) ✕ 7% + 30.000 ₫
  Sau khi xác nhận nội dung yêu cầu mua hàng, nếu không có sai sót gì người dùng chọn "Đăng yêu cầu"
  Để xác nhận sản phẩm đã yêu cầu mua, người dùng có thế xác nhận "Giao dịch" trên thanh Footer Menu. Yêu cầu sẽ được hiển thị "Đang cần mua" cho đến khi Requester đồng ý nhờ Traveler mua hàng.
 • Trường hợp tạo yêu cầu thủ công
  /
  Xem video
  Nếu người dùng đã biết đường dẫn URL của sản phẩm muốn mua thì cũng có thể đăng yêu cầu mua hàng tự động, nhưng trường hợp này cũng có thể "Đăng yêu cầu thủ công".

  Nếu đăng yêu cầu thủ công thì người dùng cần phải tự đưa ra yêu cầu mua hàng, tự đăng hình ảnh, chi tiết đơn đặt hàng.

  Nhấn "Đăng yêu cầu"
  Nếu người dùng đã biết đường dẫn URL của sản phẩm muốn mua thì nhập URL, sau đó chọn "Tiếp theo". Nếu người dùng không biết đường dẫn URL của sản phẩm thì có thể chọn "Đăng ký yêu cầu thủ công".
  Nếu "Đăng ký yêu cầu thủ công" thì người dùng nhập hình ảnh, tên sản phẩm, chi tiết đơn đặt hàng, sau đó chọn "Tiếp theo".
  Sau khi xác nhận thông tin sản phẩm, nhấn "Tiếp theo""
  Ngoài thông tin sản phẩm thì người dùng nhập thông tin cần thiết khi mua hàng, chọn phương thức nhận hàng. Sau khi chỉ định nước muốn mua hàng thì chọn "Tiếp theo".
  Chỉ định đất nước bạn muốn mua sản phẩm ở mục "Quốc gia", tuy nhiên trường hợp mua ở nước nào cũng được thì chọn "Bất kỳ nước nào"
  Nhập giá tiền sản phẩm, số lượng và thù lao dành cho Traveler. Phí sử dụng dịch vụ được quyết định phụ thuộc vào tiền sản phẩm và thù lao dành cho Traveler.

  Phí dịch vụ được tính theo công thức bên dưới.
  Phí sử dụng dịch vụ = (Tiền sản phẩm + Thù lao của Traveler) ✕ 7% + 30.000 ₫
  Sau khi xác nhận nội dung yêu cầu mua hàng, nếu không có sai sót gì người dùng chọn "Đăng yêu cầu"
  Để xác nhận sản phẩm đã yêu cầu mua, người dùng có thế xác nhận "Giao dịch" trên thanh Footer Menu. Yêu cầu sẽ được hiển thị "Đang cần mua" cho đến khi Requester đồng ý nhờ Traveler mua hàng.
 • Quay lại trang đầu của hướng dẫn sử dụng
new window
https://hacobei.com